فایل رساله پایان نامه - موزه

۸۶ Visit

فایل رساله پایان نامه - موزه

 


برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download


فایل رساله با موضوع موزه

رساله مورد نظر کامل می باشد  و شامل 9 فصل است که در حدود 120 صفحه تدوین شده است

فهرست رساله:

مقدمه ........................................................................... 1

1- تعریف موزه ........................................................................... 1

1-2- مفهوم کلمه موزه در جهان امروز از سوی آیکوم ..................................... 2

1-3- فلسفه موزه ........................................................................... 4

1-4- تئوری های موزه سازی ................................................................. 5

1-5- نکات مهم در طراحی موزه ............................................................. 6

1-6- تاریخچه و تحولات موزه ............................................................... 7

1-7- انواع موزه ها ........................................................................... 8

 

1-7-1- موزه علوم ............................................................................ 8

1-7-2- موزه تاریخی ............................................................................ 9

1-7-3- موزه تفریحی .......................................................................... 9

 

1-8- مکان یابی موزه ......................................................................... 9

1-9- معماری موزه ........................................................................ 10

1-10- موزه و بازدید کنندگان ................................................................. 11

1-11- عوامل موثر در طراحی موزه ........................................................ 11

1-12- نتیجه طراحی موزه .................................................................... 12

 

2- معماری و زمان ........................................................................... 13

 

3- فرهنگ و معماری .......................................................................... 14

 

 

 

فصل دوم

 

برنامه فیزیکی ................................................................................ 17

 

 

فصل سوم

 

4- فضاهای عملکردی موزه ................................................................. . 19

4-1- گالری ها ............................................................................ 20

4-2- اتاق های گالری .......................................................................... 20

4-3- دید انسان و نمایشگاه ................................................................... 20

4-4- حرکت در موزه ........................................................................ 21

4-5- هدایت تماشاگران ........................................................................ 22

4-6- سیرکولاسیون نمایش .................................................................. .. 22

 

5- نور در موزه .......................................................................... 23

5-1- منابع نوری .......................................................................... 24

5-2- شدت نور ........................................................................... 24

5-3- کنترل نور در موزه .................................................................... 25

5-4- نور طبیعی در موزه ................................................................ 25

5-5- نور پردازی گالری ها ................................................................ 26

 

6- رنگ در موزه .................................................................. 26

 

7- کفپوش و تاثیر آن در موزه ............................................................. 27

 

8- مصالح و نقش آن در موزه ............................................................. 28

9- محیط نمایشگاهی ................................................................. 29

 

10- بخش اداری اطلاعات ................................................................. 29

10-1- محل کار کارمندان ................................................................. 31

10-2- ابعاد و اندازه ها ................................................................. 31

 

11- بخش آموزشی ................................................................. 32

11-1- کافی نت .................................................................. 33

11-2- کتاب خانه ................................................................... 33

1-2-1- مخزن باز ..................................................................... 33

11-2-2- مرجع ...................................................................... 33

11-2-3- فضای مطالعه ................................................................. 34

 

12- تئاتر و سالن های نمایش ............................................................. 35

12-1- انواع سالن های گرد همایی در موزه .......................................... 35

 

12-1-1- کنفرانس .................................................................... 35

12-1-2- کنفرانسیون .................................................................... 35

12-1-3- کنگره .......................................................................... 35

12-1-4- سمینار ......................................................................... 35

12-1-5- سمپوزیوم ....................................................................... 36

 

12-2- استانداردهای سالن اجتماعات ................................................... 36

12-3- فضاهای تشکیل دهنده ......................................................... 36

12-4- سالن انتظار ...................................................................... 37

12-5- تخمین ابعاد سالن اصلی ........................................................... 38

12-6- نحوه استقرار صندلی ها ......................................................... 39

12-6- 1- عرض قسمت نشستن .......................................................... 39

12-6-2- ارتفاع صندلی ها .............................................................. 40

 

12-7- صحنه ............................................................................... 42

12-7-1- شکل صحنه ...................................................................... 42

12-7-2- نسبت های صحنه ................................................................. 42

12-7-3- تهویه صحنه ...................................................................... 42

12-7-4- امکانات فنی صحنه .............................................................. 42

12-7-5- رختکن ............................................................................. 43

12-7-6- انبار ................................................................................ 43

12-7-7- ایمنی سالن های نمایش .......................................................... 43

12-8- ورودی و خروجی ................................................................. 45

12-9- نورپردازی در سالن نمایش ....................................................... 45

12-10- آکوستیک در سالن نمایش .......................................................... 45

12-11- چگونگی شیب زمین در سالن ..................................................... 46

12-12- ابعاد و فرم سالن ................................................................ 47

12-13- سرویس بهداشتی .................................................................. 48

 

13- بخش خدماتی رفاهی .................................................................. 48

13-1- کافی شاپ ............................................................................ 48

13-2- رستوران ............................................................................ 48

13-3- ضوابط ایمنی در موزه .............................................................. 49

 

 

فصل چهارم

 

14- موارد مهم در مورد سایت .............................................................. 50

14-1- قدرت جذب ........................................................................... 50

14-2- سیر کولاسین ........................................................................... 50

14-3- خوانایی ورودی ........................................................................ 50

14-4- عدم کهنگی ............................................................................. 50

 

 

فصل پنجم

 

15- موارد مهم در مورد جا نمایی ابنیه ..................................................... 51

15-1- امکان دسترسی مناسب ................................................................ 51

15-2- مکان یابی نسبت به مبدا .............................................................. 51

15-3- زاویه تابش آفتاب ..................................................................... 51

15-4- جهت باد ............................................................................... 51

15-5- مکان از نظر قدرت کشش .......................................................... 52

15-6- پیوند ساختمان به عنوان مجموعه واحد ............................................ 52

 

16- اقلیم و نقش آن در معماری ............................................................ 52

 

 

 

فصل ششم

 

17- بستر طرح ، اقلیم تهران ............................................................... 54

17-1- دما .................................................................................... 55

17-2- بارندگی ................................................................................ 56

17-3- رطوبت ................................................................................ 57

17-4- باد ..................................................................................... 58

17-4-1- برسی جهت وزش باد غالب در تهران .......................................... 58

17-4-2- باد های تهران ................................................................... 59

17-4-3- اصول طراحی در باد ............................................................. 59

17-5- تابش آفتاب .......................................................................... 61

17-6- یخبندان ................................................................................ 64

17-7- جهت ساختمان در تهران ........................................................... 64

17-7-1- جهت با توجه به باد غالب ...................................................... 64

17-7-2- جهت با توجه به موقعیت خورشید ............................................... 65

17-8- نتیجه گیری اقلیم تهران ............................................................ 65

 

18- جمعیت تهران ...................................................................... 66

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

19- ویژگی های منطقه 22 ................................................................ 67

 

 

فصل هشتم

 

20- مبانی نظری موزه شکست ........................................................... 68

20-1- فلسفه شکست ...................................................................... 68

20-2- چند نکته در مورد شکست ....................................................... 68

20-2-1- شکست در عرفان .............................................................. 68

20-2-2- شکست اجتماعی ............................................................ 69

20-3- شکست در معماری ............................................................... 69

20-4- فضا و معماری ................................................................... 71

20-5- روانشناسی وفضا ............................................................... 72

 

21- ویژگی معماری ایرانی در طرح .................................................. 74

 

 

فصل نهم

 

22- برسی نمونه های مشابه .......................................................... 76

22-1- موزه هنر های معاصر تهران ................................................ 77

22-2- موزه جنگ لندن ................................................................ 86

22-3- موزه ملبورن ....................................................................110

22-4- موزه شیشه ژاپن............................................................115
download
No comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.