پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA) رشته علوم تربیتی

۹۷ Visit

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA) رشته علوم تربیتی

 


برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA)

رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه ی آموزش پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان:

بررسی رابطه آموزش جرات ورزی با وضعیت پرخاشگری دانش آموزان دوره دوم

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1-1مقدمه. 3

1-2بیان مساله. 4

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4اهداف تحقیق.. 8

1-5فرضیه های تحقیق.. 8

1-6تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و سایر اصطلاحات.. 8

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

2-1بخشاول: مبانینظریپژوهش... 10

2-2 تعریف جرأت ورزی.. 12

2-3ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه:14

2-4انواع رفتار جرأت مندانه. 16

2-5 هدف های جرأت ورزی.. 16

2-6 مزایای رفتار جرأتمندانه. 16

2-7 پیامدهای منفی نداشتن جرأت.. 17

2-8 عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه. 18

2-9 راهکارهایی برای ابراز جرأت مندی.. 18

2-10 فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه. 20

2-11 سه مهارت مفید در تقویت جرأت ورزی.. 23

2-12یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود24

2-13 پرخاشگری:29

2-14 عوامل مؤثر بر پرخاشگری:32

2-15 نظریه های مربوط به پرخاشگری:33

2-15-1 نظریه فروید درباره پرخاشگری:33

2-15-2نظریه اتیولوژیک لورنز درباره پرخاشگری:34

2-15-3 نظریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری:35

2-16 صورت بندی شناختی رفتاری از پرخاشگری:36

2-17 جنسیت و پرخاشگری:38

2-18 پرخاشگری در مراحل زندگی.. 40

2-19 مفهوم پرخاشگری :44

2-20 تیپ افراد پرخاشگر :46

2-21 ویژگیهای افراد پرخاشگر.47

2-22 کنترل پرخاشگری :57

2-23 تاثیر آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری.. 58

2-24 راه های اصلاحی.. 59

2-25 رفتارهایی که در کاهش پرخاشگری موثر هستند:61

2-26 جرات ورزی و پرخاشگری.. 62

2-27 تحقیقات انجام شده65

2-27-1 تحقیقات انجام شده در داخل. 65

2-27-2 تحقیقات انجام شده در خارج.. 66

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 70

3-1روش تحقیق.. 70

3-2 جامعهآماری.. 71

3-3 نمونهوروشنمونهگیری.. 71

3-4 ابزارهایپژوهش... 71

3-4-1پرسشنامه استاندارد جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی (1975)71

3-4-2 مقیاس پرسشنامه. 72

3-4-3روایی و پایایی پرسشنامه. 72

3-4-4پرسشنامهپرخاشگری AQ.. 73

3-4-5 اعتبارورواییپرسشنامه:73

3-5 روش گرد آوری داده ها74

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :74

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها75

1-4آمار توصیفی:76

2-4آمار استنباطی:78

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 84

1-5خلاصه یافته ها و نتیجه گیری.. 84

2-5محدودیت ها86

3-5پیشنهادهای پژوهش... 87

1-3-5پیشنهادهای کاربردی.. 87

2-3-5پیشنهادهای پژوهشی.. 88
download
No comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.