پایان نامه کشاورزی با موضوع بررسی امکان تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا در واکنش به مصرف کلرو کولین کلرید و کومارین

۹۵ Visit

پایان نامه کشاورزی با موضوع بررسی امکان تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا در واکنش به مصرف کلرو کولین کلرید و کومارین

 

برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی )

به منظور بررسی امکان تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا در واکنش به مصرف کلرو کولین کلرید و کومارین، آزمایشی به روش کشت درون شیشه‌ای (In vitro) و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل غلظت بازدارنده رشد کلرو کولین کلرید (CCC) در چهار سطح صفر، 150، 300 و 450 میلی‌گرم در لیتر و غلظت بازدارنده رشد کومارین در پنج سطح صفر، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم در لیتر بودند. نتایج نشان داد که محیط کشت مایع ایستا با روش مورد استفاده در این پژوهش را می‌توان با موفقیت برای تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی مورد استفاده قرار داد. غلظت بازدارنده‌های رشد کلرو کولین کلرید (CCC) و کومارین بر کلیه ویژگی‌های مورد بررسی شامل تعداد روز تا شروع غده‌دهی، تعداد ریزغده در گیاهچه، متوسط وزن ریزغده، متوسط قطر ریزغده و درصد ماده خشک ریزغده تأثیر معنی‌دار داشت. استفاده از بازدارنده‌های رشد CCC و کومارین، باعث بهبود تولید ریزغده سیب‌زمینی از طریق کاهش زمان لازم تا شروع غده‌دهی، افزایش تعداد ریزغده در گیاهچه و افزایش وزن و قطر ریزغده‌های سیب‌زمینی شد. مصرف 300 میلی‌گرم در لیتر CCC و 30 میلی‌گرم در لیتر کومارین، کوتاه‌ترین زمان غده‌زایی و بیشترین تعداد ریزغده در گیاهچه‌های سیب‌زمینی را به خود اختصاص داد. با این وجود، بیشترین متوسط وزن ریزغده‌های سیب‌زمینی، در غلظت‌های پایین بازدارنده‌های رشد CCC (150 میلی‌گرم در لیتر) و کومارین (10 میلی‌گرم در لیتر) مشاهده گردید. بنابراین، استفاده از غلظت‌های 300 میلی‌گرم در لیتر CCC و 30 میلی‌گرم در لیتر کومارین جهت کوتاه کردن زمان غده‌زایی و افزایش تعداد ریزغده و استفاده از غلظت‌های 150 میلی‌گرم در لیتر CCC و 10 میلی‌گرم در لیتر کومارین جهت تولید ریزغده‌هایی با میانگین وزنی بیشتر قابل توصیه می‌باشد.

واژگان کلیدی:میکروتیوبر، کلرو کولین کلرید، کومارین، محیط کشت مایع ایستاdownload
No comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.